EXISTENSEN I EGOTS ENERGI PROGRAM

VAD SOM HÄNDER MED DIG UNDER PROCESSEN?

ENERGIA PERFEKT rozpuszcza Wszechswiat=wirtualny program energii Ego.

ENERGI PERFEKT upplöser Universum=Egots energi virtuell program.

                 

 

 

Nyhetsbrev