EXISTENSEN I EGOTS ENERGI PROGRAM

VAD SOM HÄNDER MED DIG UNDER PROCESSEN?

ENERGIA PERFEKT rozpuszcza Wszechswiat = wirtualny-program-energii-Ego.

ENERGI PERFEKT upplöser Universum = Egots-energi-virtuell-program.

                 

 

 

Nyhetsbrev